Gebiedsvisie Rozenprieel: hoe groen wordt de Roos? 
Bericht gewijzigd op 1 mei 2010

Gebiedsvisie Rozenprieel: hoe groen wordt de Roos?

De gemeente Haarlem en woningcorporatie Ymere werken samen aan een gebiedsvisie op het Rozenprieel. Ze laten gezamenlijk een visie maken over de toekomst van onze wijk.
Deze gezamenlijke aanpak moet leiden tot een beter woon- en leefklimaat in de buurt. In de visie wordt aangegeven welke ingrepen de komende jaren moeten plaatsvinden om dat te bereiken.


Fotoimpressie van een groener RozenprieelInformatie en inspraak

In de klankbordgroep gebiedsvisie Rozenprieel heeft naast de gemeente en Ymere een afvaardiging van wijkraad Rozenprieel zitting. De wijkraad krijgt informatie over de gebiedsvisie en discussieert mee in de klankbordgroep. De inbreng van wijkraad Rozenprieel in de klankbordgroep is niet overlegd met bewoners; de wijkraad voelt zich gebonden aan de eis van de gemeente om geen informatie te delen met bewoners totdat de gemeente de concept-gebiedsvisie openbaar maakt.

Alex Jansen, programmamanager van de gemeente, liet in maart weten dat de buurt op z'n vroegst in april inhoudelijk over de gebiedsvisie zou worden geinformeerd. Dit is nu verschoven naar juni. Op 8 juni (onder voorbehoud gemeente) zal over de concept-gebiedsvisie een presentatie gegeven worden aan buurtbewoners. De concept-gebiedsvisie, die volgens Alex Jansen van een hoog abstractieniveau is, zal dan door de gemeente in begrijpelijke vorm worden gegoten voor wijkbewoners en andere belanghebbenden.

Wordt de meest versteende wijk van Haarlem in de toekomst groener? Komt er meer speelruimte? Willen we meer bedrijvigheid in de wijk? Bewoners kunnen aangeven hoe het Rozenprieel er in de toekomst uit moet zien. De opmerkingen en inspraakreacties van bewoners zullen worden verwerkt in de definitieve gebiedsvisie Rozenprieel. Deze definitieve gebiedsvisie Rozenprieel zal uiteindelijk door de gemeenteraad worden vastgesteld.


Fotoimpressie van een mogelijke speelplek


Aanvulling 1 mei 2010:
Redactioneel commentaar:


Ondergetekende heeft zich erover verbaasd dat wijkraad Rozenprieel niet gecommuniceerd heeft aan bewoners dat de wijkraad een deelnemer is in de klankbordgroep gebiedsvisie. Deze verbazing heeft ondergetekende gedeeld met Alex Janssen (verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Haarlem) en twee leden van wijkraad Rozenprieel. De wijkraad heeft deze week haar internetsite gewijzigd, nu is er een korte toelichting van de wijkraad op haar rol in de klankbordgroep beschikbaar.

Over de inbreng van de wijkraad in de klankbordgroep staat op de website van wijkraad Rozenprieel nu het volgende:
"Onze rol is vooral informerend: wij wijzen onder andere op relevante historie van de wijk, bestaande afspraken, mogelijkheden en problemen van verschillende ideeen die gemeente en corporatie [Ymere, red.] overwegen. "

De wijk is door de wijkraad niet geÔnformeerd over de deelname van de wijkraad in de klankbordgroep; de wijkraad beroept zich op haar 'geheimhoudingsplicht', zij wordt geacht de stukken uit de klankbordgroep gebiedsvisie niet te delen met bewoners. Maar de wijkraad had, ook zonder de concept-visie stukken bekend te maken, een wijkbijeenkomst kunnen organiseren om bewoners te vragen naar hun "kijk op de toekomst van het Rozenprieel". Dit is niet gebeurd, aan bewoners is op geen enkele wijze om inbreng of ideeŽn gevraagd. Samengevat: bewoners zijn niet geÔnformeerd over de deelname van de wijkraad in de klankbordgroep en ook niet betrokken bij het formuleren van de inbreng namens de wijk.

Derhalve moet geconcludeerd worden dat de bijdrage van de wijkraad 'In dienst van bewoners' in de klankbordgroep berust op aannames van wat de wijkraad denkt dat bewoners willen.

De verslagen die gemaakt zijn tijdens de drie bijeenkomsten van de klankbordgroep worden tegelijk met de conceptvisie openbaar gemaakt, vermoedelijk is dat op 8 juni.

Margreet Jonkman,
webmaster van www.rozenprieel.nl


EDIT 26 mei 2010: De gemeente stelt de presentatie van de concept-gebiedsvisie uit, de nieuwe datum wordt later bekend gemaakt.

Zie verder: Gebiedsvisie Rozenprieel in de maak, rozenprieel.nl, 3 maart 2010

Zie verder: :pdfje: Informatienota Gebiedsvisie Rozenprieel, B&W, 3 november 2009

Zie verder: Gemeente start met Gebiedsvisie Rozenprieel, 4-11-2009, Rozenprieel.nl

Zie verder: Gemeente en Ymere samen in de Roos, 9-11-2009, Haarlems Dagblad

Zie verder: Werkconferentie over ontwikkelingen in het Rozenprieel, 7-10-2009, Ymere.nl

Bron fotoimpressies gebiedsvisie: Bureau Middelkoop

Commentaar 
U mag na 90 dagen geen reactie meer achterlaten.