Gebiedsvisie Rozenprieel in de maak 
De gemeente Haarlem en woningcorporatie Ymere werken samen aan een gebiedsvisie op het Rozenprieel. Ze laten gezamenlijk een visie maken over de toekomst van onze wijk.
Deze gezamenlijke aanpak moet leiden tot een beter woon- en leefklimaat in de buurt. In de visie wordt aangegeven welke ingrepen de komende jaren moeten plaatsvinden om dat te bereiken.

In de gebiedsvisie wordt onder andere aandacht besteed aan:

- De positie van het Rozenprieel ten opzichte van zijn omgeving. Vooral worden in dit verband van belang geacht: de binnenstad en het Spaarne.

- De ruimtelijke kwaliteit van de wijk in al zijn geledingen.

- De ontwikkelingskansen van gebouw Koningstein en het gebied daaromheen.

- De mogelijkheden voor verbetering voorzieningenstructuur van het blok dat omsloten wordt door Bakkerstraat, Kamperstraat, de Keystraat en de van Zompelstraat.

- De wenselijkheid van meer differentiatie in de bestaande woningvoorraad en daarin mede te betrekken de ontwikkelmogelijkheden van het blok omsloten door Linschotenstraat, Kamperstraat, Barendsestraat en Rozenprieelstraat alsmede het blok omsloten door Kamperstraat, van Marumstraat, Asterstraat en Wintertuinplein.

Hieronder een kaartje met daarop deze aandachtsgebieden:


Gebiedsvisie Rozenprieel weergeven op een grotere kaart


Informatie en inspraak

In de klankbordgroep heeft naast de gemeente en Ymere een afvaardiging van de wijkraad Rozenprieel zitting.

Alex Jansen, programmamanager van de gemeente, heeft laten weten dat de buurt op z'n vroegst in april inhoudelijk over de gebiedsvisie wordt geinformeerd. Over de concept-gebiedsvisie wordt dan een presentatie gegeven aan buurtbewoners. De gebiedsvisie Rozenprieel zal -nadat het College van B&W de visie voor inspraak heeft vrijgegeven- uiteindelijk door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Zie verder: :pdfje: Informatienota Gebiedsvisie Rozenprieel, B&W, 3 november 2009

Zie verder: Gemeente start met Gebiedsvisie Rozenprieel, 4-11-2009, Rozenprieel.nl

Zie verder: Gemeente en Ymere samen in de Roos, 9-11-2009, Haarlems Dagblad

Zie verder: Werkconferentie over ontwikkelingen in het Rozenprieel, 7-10-2009, Ymere.nl

wouter rutten 
23-4-2010
wat is de inbreng van de wijkraad in deze klankbordgroep en hoe is die tot stand gekomen?

Commentaar 
U mag na 90 dagen geen reactie meer achterlaten.