Zuidtangent: nog maar weer eens een onderzoek.... 
De provincie gaat onderzoek laten doen of het nuttig zou zijn de zuidtangent op rails te laten rijden:

Basis voor dit besluit is een eerste quick scan, waarin is gekeken naar de voor- en nadelen van een railverbinding ten opzichte van een hoogwaardige busverbinding. Medio 2010 moet de kosten-batenanalyse klaar zijn.

Provinciale Staten hebben gevraagd een onderzoek te starten naar mogelijke "verrailing" van de Zuidtangent. Daarom is de quick scan uitgevoerd. In deze quick scan worden nog geen conclusies getrokken over het al dan niet aanleggen van rails voor de Zuidtangent. Hiervoor willen Gedeputeerde Staten eerst een kosten-batenanalyse laten uitvoeren, in samenwerking met de betrokken gemeenten en Stadsregio Amsterdam. In de analyse wordt gekeken naar de Zuidtangent, inclusief de zijtakken."


[...] In het algemeen kan verder geconcludeerd worden dat een railverbinding aantrekkelijk lijkt voor de reizigers en daarom naar schatting 10% meer reizigers trekt dan een hoogwaardige busverbinding.

Trajecten
Gebaseerd op alleen het aantal reizigers is een aantal trajecten van de Zuidtangent interessant om eventueel te "verrailen": traject passage Haarlem NS en Haarlem-Noord, Haarlem-Centrum - Haarlem-Schalkwijk, Hoofddorp -Schiphol en Nieuw-Vennep - Hoofddorp.

De volgende stap is het maken van de kosten-batenanalyse. Hierin wordt gekeken naar aspecten als reistijdwinst, frequentie, wacht- en rijtijden, exploitatie, kosten voor beheer en onderhoud, effecten voor het milieu, verkeersveiligheid, ruimtebeslag en aansluiting op het overige hoogwaardig openbaar vervoernetwerk. Medio 2010 moet de kosten-batenanalyse afgerond zijn.

Citaat uit: Website Provincie Noord-Holland

Voor het Rozenprieel en met name het Zuider Buiten Spaarne is het volgende van belang:

Voorstanders van een zuidtangenttunnel
Voorstanders van Spaarnepassage middels een tunnel zijn van mening dat verrailing van het Zuidtangent-traject niet haalbaar is over een brug. Tram of lightrail over een brug zou voor reizigers te onbetrouwbaar blijven en minder reizigers trekken dan een tram- of lightrailverbinding met Spaarnepassage via een tunnel. Dit idee wordt onderschreven door eindrapportage Tunnelstudie Zuidtangent. Hierin staat onder meer: "[Er]kan gesteld worden dat alleen een oplossing waarbij het Spaarne ondergronds wordt gekruist uitzicht biedt op exploitatie met lightrail, omdat alleen dan hoge vervoerwaarden worden bereikt." Zie enkele eindconclusies uit de eindrapportage (pag. 56):Met andere woorden: kiest men voor een tram of lightrail, dan kiest men waarschijnlijk ook voor een tunnel.

Tegenstanders van een tunnel
Tegenstanders van ondertunneling zijn het niet eens met de cijfermatige onderbouwing van het eindrapport. Zij vinden dat onvoldoende onderbouwd is dat Spaarnepassage van tram/lightrail over een brug onhaalbaar is. Zij zijn van mening dat een tram over een brug een voldoende betrouwbare verbinding oplevert. Een tramverbinding over de Langebrug is technisch mogelijk. Tegenstanders van ondertunneling vinden ook dat de wenselijkheid van de tunnel onvoldoende is onderzocht.

Gemeentebestuur Haarlem
Mocht uit het aangekondigde onderzoek van de Provincie blijken dat verrailing van het Zuidtangent traject zinvol is, dan neemt de druk op de gemeente Haarlem om te kiezen voor ondertunneling van het Spaarne toe. Het Haarlemse College van B&W en de gemeenteraad hebben tot nu geen duidelijke keuze gemaakt voor een tunnelvariant. Zij besloten eerst te onderzoeken of een tunnel financieel haalbaar is. De Provincie vond deze keuze van Haarlem te vaag, en gaat in september 2009 de 104 miljoen euro die zij had toegezegd voor een tunnel gebruiken voor andere projecten in de Provincie Noord-Holland. Zie het artikel in het Haarlems Dagblad van 15 juli jl.

Politiek
Tijdens de Haarlemse gemeenteraadsdebatten met betrekking tot een mogelijke tunnel voor de Zuidtangent ontstond bij velen de indruk dat de coalitiepartijen in juni/juli 2009 niet durfden te kiezen voor een tunnel uit angst daarna een verlies te zullen lijden tijdens de komende verkiezingen. Tegenstanders van de tunnel deden namelijk hun best de zuidtangenttunnel inzet te maken van de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010. En een tunnel is vooralsnog niet erg populair onder de Haarlemse kiezers dus vreesde men veel kiezers te verliezen bij een keuze vóór een tunnel. Nu lijkt de politiek te kiezen voor een veilige uitweg: uitstel. "Het nieuwe onderzoek van de provincie zal medio 2010 worden afgerond", lees: na de gemeenteraadsverkiezingen. Het is maar zeer de vraag of "uitstel" in dit geval "afstel" betekent...

Wijk Rozenprieel
Wijkraad Rozenprieel i.o. is tegen Spaarnepassage van de Zuidtangent middels een tunnel. De Zuider Buiten Spaarne tunnel-variant zou een ernstige aantasting betekenen van een gedeelte van het Zuider Buiten Spaarne. Deze Zuiderbuitentunnel-variant is zeer nadelig voor de bewoners van het Zuider Buiten Spaarne die de tunnelmond en een verbrede weg voor hun huis krijgen. Enkele woonschepen zouden zelfs hun ligplaats kwijtraken. Wijkraad Rozenprieel i.o. is overigens ook tegen andere tunnelvarianten in de wijk, zoals tunnels via tracé-varianten C en D uit de Eindrapportage.

Wijkraad Rozenprieel i.o. (voorheen Participatiegroep Rozenprieel) heeft op 27 april 2009 per brief verzocht om informatie met betrekking tot een mogelijke Zuiderbuitenspaarne tunnel. Tot op heden heeft het College van Burgemeester en Wethouders (voor zover bij de redactie bekend) daar nog niet op geantwoord.

Dit is geheel in tegenspraak met de strekking van de op 2 juli aangenomen motie "Communicatie, communicatie, communicatie"..


Een verzameling links met betrekking tot de Zuidtangent:

- Een verzameling links naar krantenartikelen over de Zuidtangent

- Bekijk de eindconclusies van de Eindrapportage tunnelstudie

- Download de eindrapportage Zuidtangent

- Stichting Haarlemsbouwplannen over de Zuidtangenttunnel

- Rozenprieel.nl artikel: Haarlem gaat geld zoeken voor middellange tunnel

- Rozenprieel.nl artikel: Stadsgesprek Tunnelstudie

Ina 
10-9-2009
Hopen dat deze link wel werkt:

http://www.noord-holland.nl/web/show/id

Ina 
9-9-2009
De Provincie heeft iets aan hun website veranderd en de 8 reacties op dit artikel zijn verwijderd.

http://www.noord-holland.nl/web/show/id

Ina 
26-8-2009
Er wordt nu al onderzocht of vertramming in Haarlem-Noord mogelijk is . Er rijdt daar nog niet eens een Zuidtangent !.

LIghtrail over een brug is helemaal niet onderzocht . Er staat dan ook niets van in het rapport! Wel wordt er gegoocheld met de passagiersaantallen in de toekomst ( tot wel 3500 meer per dag (!) als er een tunnel zou liggen. Waar halen ze het vandaan?

Overigens staat hierboven dat de bewoners van het Zuider Buiten Spaarne een bredere weg en een tunnelmond voor hun neus krijgen. Als dit onzalige plan doorgaat krijgen ze daar ook nog eens een verplaatste brug bij en wie weet wat de gemeente daar nog meer van plan is.

Geen idee wat het woord 'toekomstvast' inhoudt..Commentaar 
U mag na 90 dagen geen reactie meer achterlaten.